18 kwietnia 2019. imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
Publiczne Przedszkole Akwarelka
w Nowych Osinach
tel. +25 759-25-51
akwarelka.przedszkole@wp.pl
  

Innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

Publicznego Przedszkolu Akwarelka w Nowych Osinach 

 

,,Teatr uczy i bawi”


1.Idea i podłoże innowacji

Innowacja jest to wprowadzenie nowych ulepszonych sposobów wykonywania pracy. Obserwacja wychowanków przedszkola podczas występów w uroczystościach, udziału w wszelkich formach teatralnych wykazywały na duże zainteresowanie w zakresie ekspresji aktorskiej. Koncepcja naszego przedszkola nastawiona jest na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka przez sztukę. W ramach korelacji naszych zamierzeń chcemy wprowadzić dzieci w świat wartości poprzez bajki i literaturę, jak również zaangażować je do ekspresji aktorskiej. Po przeprowadzeniu rozpoznania potrzeb przedszkola, uznaliśmy iż aktywność teatralna dzieci jest doskonałą formą pracy pedagogicznej i będzie elementem spójnym w ramach realizacji zagadnień z planu pracy i koncepcji przedszkola prowadzącym do osiągnięcia zamierzonych celów.

Teatr wywiera duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtuje osobowość, rozwija wyobraźnie. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, doskonali mowę, zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy, dając wiele satysfakcji. Przedszkolak w zabawie raz jest reżyserem, innym razem aktorem lub widzem, jest również twórcą nowego świata – teatru zabawy.

Edukacja teatralna pozwala wychować aktora i widza, który będzie odczuwał potrzebę kontaktu z teatrem, będzie reagował na barwę, muzykę, światło, piękno słowa i ruchu.

Istotnym czynnikiem uzasadniającym wprowadzenie tego rodzaju innowacji jest możliwość zainteresowania rodziców życiem przedszkola, włączenie ich w przygotowania do występów dzieci jak i w realizację własnego przedsięwzięcia dla przedszkolaków . Współpraca z rodzicami jest istotnym elementem działalności przedszkola, bez niej nasza praca traci sens, a edukacja i wychowanie nie przynosi pożądanych rezultatów. Poprzez wspólne przygotowania i zaangażowanie rodziców w tworzenie spektaklu chcemy, aby poczuli się partnerami przedszkola.

Kierując się takimi przesłankami, jak i wizją naszego przedszkola skoncentrowanej na twórczym rozwoju dziecka, promujące wartości, jakie niesie ze sobą obcowanie ze sztuką, postanowiliśmy zastosować w naszej innowacji formy teatralne jako element wspomagający ogólny rozwój dzieci we wszystkich sferach.

 

2. Cele innowacji

Cele  innowacji pedagogicznej bazują na zapisach podstawy programowej dotyczących:

- Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

- Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

- Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

- Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Cele ogólne :

- wspomaganie rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej,

- rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej,

- kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach,

-  pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych,

- umożliwienie prezentacji dokonań, umiejętności talentów

- kształtowanie odporności emocjonalnej związanej z wystąpieniem przed publicznością

- rozwijanie umiejętności społecznych w budowaniu poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi

 

Cele szczegółowe:

- wychowanie poprzez edukację i zabawy teatralne

· zaspakajanie potrzeb dzieci w zakresie: rozwijaniu zainteresowań teatralnych, prezentowania

umiejętności teatralnych dzieci,

- wspieranie kompleksowego rozwoju, doskonalenia u dzieci w sfery werbalnej, ekspresyjnej,

- rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, empatii poprzez przebywanie dzieci w świecie bajki, baśni i wchodzenie w role literackie będące wzorem wychowania i etyki,

- wspomaganie rozwoju mowy dzieci, wzbogacanie czynnego słownika o nowe wyrazy tj. np. sztuka teatralna, reżyser, rekwizyt itp.

- integrowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne działania rodzica i dziecka w przedszkolu

- wzmacnianie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym.


Zdjęcia z zakresu innowacji znajdują się w GALERII FOTO

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA