25 lutego 2020. imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
° 3-latki "Smerfy"
° 4-latki "Gumisie"
° 5-latki "Muminki"
Publiczne Przedszkole Akwarelka
w Nowych Osinach
tel. +25 759-25-51
akwarelka.przedszkole@wp.pl
  

Aktualności
Rekrutacja do przedszkola
Rekrutacja do Publicznego Przedszkola "Akwarelka" w Nowych Osinach na rok szkolny 2020/2021 będzie trwała od 28 lutego 2020 roku do 14 marca 2020 roku.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane zostaną do wiadomości 9 kwietnia 2020 roku 
w budynku przedszkola.

Szczegółowe procedury rekrutacji do przedszkola znajdują się w zakładce "Dla Rodziców / Procedury"

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Oświadczenie rodzica - praca

Oświadczenie rodzica - samotne wychowywanie

Oświadczenie rodzica - wielodzietność

Obowiazek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):1. Administratorem Państwa i wychowanków danych osobowych jest Publiczne Przedszkole „Akwarelka” w Nowych Osinach reprezentowane przez dyrektora Annę Zasadę, z siedzibą w Nowych Osinach przy ul. Pięknej 21, tel.: 25 759 25 51, e-mail: akwarelka.przedszkole@wp.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Gabriel Romanyszyn, tel.: 668-301-749, e-mail: iod.inspektor@gmail.com

3. Dane osobowe Państwa i wychowanków są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Dane osobowe Państwa i wychowanków przechowywane będą przez okresy oznaczone w Jednolitym rzeczowym wykazie akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Siedlcach.

5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 poz. 1646).

 

Innowacja pedagogiczna

Zachęcamy do zapoznania się z innowacją pedagogiczną realizowaną w naszym przedszkolu (kliknij "Innowacja pedagogiczna" - po lewej stronie ekranu). KARTA DUŻEJ RODZINY
Informujemy, że zgodnie  z:

Uchwałą  Nr  XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

 w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki”

 naszym wychowankom, posiadającym Gminną Kartę Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% w opłacie za świadczenia naszej placówki  w zakresie przekraczającym podstawę programową.

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, pok. 20 (parter) lub wchodząc na stronę www.minskmazowiecki.pl


treść uchwały Rady Gminy oraz wniosek o przyznanie karty
dostępny pod adresem:


Uchwała.XI.73.15.2015-10-22.pdf


----------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA