23 kwietnia 2018. imieniny: Jerzy, Wojciech
° 3-latki "Smerfy"
° 4-latki "Gumisie"
° 5-latki "Muminki"
Publiczne Przedszkole Akwarelka
w Nowych Osinach
tel. +25 759-25-51
akwarelka.przedszkole@wp.pl
  

Aktualności
Konkurs
Hip, hip, huuurrra!!!
Praca Leny z gr. Gumisie wykonana pod kierownictwem Pani Sylwii zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Wesołe bałwanki".

Serdecznie gratulujemy (i jesteśmy mega dumni)!!!
Rekrutacja
W dniach 1.III - 16.III odbędzie się rekrutacja do naszego przedszkola.
Wypełnione karty zapisu oraz stosowne oświadczenia prosimy składać w sekretariacie przedszkola.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia znajdują się poniżej.


- Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
- Oświadczenie rodziców - praca
- Oświadczenie rodziców - samotne wychowywanie
- Oświadczenie rodziców - wielodzietność

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „AKWARELKA” W NOWYCH OSINACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)

4. Uchwała Nr XLI/300/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki

5. Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne:

1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w sposób tradycyjny (składanie wniosków i dokumentacji w formie papierowej).

2. Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 będą przyjmowane na podstawie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej składanych przez rodziców w terminie do 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (decyduje rok urodzenia).

4. Wszystkie dzieci urodzone w latach 2012-2015 mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego i, w przypadku wzięcia udziału w rekrutacji, będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przy posiadaniu wolnych miejsc), dyrektor może przyjąć dziecko w wieku 2,5 lat.

6. Dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

7. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola pobierają kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola z sekretariatu placówki, bądź ze strony internetowej przedszkola.

8. Do karty zgłoszenia należy dołączyć wszystkie wymagane w niej dokumenty.

9. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz inne dokumenty rodzice/opiekunowie prawni składają w sekretariacie przedszkola od 1 marca 2018 roku do 16 marca 2018 roku.

10. Niezłożenie w określonym terminie wypełnionej karty w siedzibie przedszkola spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

11. Dane podawane przez rodziców/opiekunów prawnych są dobrowolne. W przypadku nie podania informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

12. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

1) W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość 25 pkt:

· wielodzietność rodziny kandydata (wymagane oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga i więcej dzieci),

· niepełnosprawność kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności kandydata),

· niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności rodzica),

· niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności rodzica),

· niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata),

· samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wymagany wyrok sądu w sprawie rozwodowej lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka),

· objęcie kandydata pieczą zastępczą (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą).

2) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

· deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (dane wskazane w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt, do uzyskania maksymalnie 10 pkt),

· kandydat, którego oboje rodzice pracują lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne lub studiują/uczą się w systemie dziennym (wymagane oświadczenia rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym, wartość 5 pkt),

· zamieszkanie kandydata na terenie gminy Mińsk Mazowiecki (dane wskazane w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, wartość 5 pkt),

· kandydat z rodziny będącej pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych (wymagane zaświadczenie wydane przez GOPS, wartość 2 pkt),

· kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu (wymagana deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej rodzeństwa, wartość 2 pkt).

13. Komisja rekrutacyjna, powołana zarządzeniem dyrektora przed rozpoczęciem procesu rekrutacji, weryfikuje wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 6 kwietnia 2018 roku.

14. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia i opracowuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, które podaje do publicznej wiadomości 11 kwietnia 2018 roku.

15. Rodzice/opiekunowie prawni zakwalifikowanych kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia dziecka, składając pisemne oświadczenie od 11 kwietnia 2018 roku do 13 kwietnia 2018 roku.

16. Komisja rekrutacyjna sporządza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, które podaje do publicznej wiadomości 17 kwietnia 2018 roku.

Postępowanie uzupełniające:

1. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu po zakończeniu procesu rekrutacji dyrektor przedszkola uruchamia procedurę postępowania uzupełniającego na zasadach wskazanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola pobierają kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola z sekretariatu placówki, bądź ze strony internetowej przedszkola. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z innymi dokumentami składają w sekretariacie przedszkola od 7 maja 2018 roku do 9 maja 2018 roku.

3. Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 14 maja 2018 roku.

4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia i opracowuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, które podaje do publicznej wiadomości 15 maja 2018 roku.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zakwalifikowanych kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia dziecka, składając pisemne oświadczenie od 15 maja 2018 roku do 17 maja 2018 roku.

6. Komisja rekrutacyjna sporządza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, które podaje do publicznej wiadomości 18 maja 2018 roku.

OR_samotne_wychowywanie_2018.doc

OR_praca_2018.doc

Karta_zgloszenia_2018.doc

OR_wielodzietnosc_2018.doc

Ogólnopolski konkurs plastyczny

Pod przewodnictwem Pani Sylwii przedstawicielki każdej grup wykonały piękne prace plastyczne na ogólnopolski konkurs plastyczny pt. "Wesołe bałwanki".
Trzymamy kciuki!


Zabawy sensoryczne

Zabawy sensoryczne dostarczają dzieciom  różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów i poszerzają świat jego doznań. A przy okazji i przede wszystkim sprawiają dzieciom (i Paniom) mnóstwo radości.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z zajęć w grupie Smerfy (Galeria foto)

Innowacja pedagogiczna

Zachęcamy do zapoznania się z innowacją pedagogiczną realizowaną w naszym przedszkolu (kliknij "Innowacja pedagogiczna" - po lewej stronie ekranu). Bohater tygodnia w gr. Muminki

PROJEKT "BOHATER TYGODNIA" - krótkie informacje

PROJEKT BOHATER TYGODNIA
Projekt bohatera tygodnia to działania przeprowadzone we współpracy z rodzicami po to, aby każde dziecko w grupie poczuło się ważne i wyjątkowe.

CELE DZIAŁAŃ: 

1. poznanie każdego dziecka w grupie, jego zainteresowań i rodziny

2. zwrócenie uwagi na każdego z przedszkolaków osobno

3. możliwość bliskiego poznania się dzieciom

4. zintegrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego. 

5. tworzenie postaw prospołecznych ( dzieci uczą się szanować ludzi i ich zwyczaje, zainteresowania, uczą się dzielenia zabawkami oraz cierpliwości poprzez czekanie na swoją kolej

 

ZASADY I REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU

 W poniedziałek nauczyciel daje rodzicowi materiały do przygotowania wspólnie z dzieckiem w domu. Przedszkolak ten przez cały  tydzień (od poniedziałku do piątku) pełni rolę bohatera tygodnia.

BOHATER TYGODNIA MA SPECJALNE PRZYWILEJE

Zdjęcie dziecka jest umieszczone na plakacie, informującym o tym, że jest "Bohaterem tygodnia"

      Tworzy książkę Bohatera tygodnia ze swoim zdjęciem, którą wypełnia wraz z rodzicami w domu a następnie przynosi do przedszkola (książeczka ta zostaje w przedszkolu jednakże na koniec roku przedszkolak otrzymuje ją do domu)

ponadto:

· Korzysta z tego, że stoi pierwszy w rzędzie, pilnuje porządku, może być dyżurnym, może wybierać czym się bawimy... itp. 


Każdy bohater tygodnia otrzymuje, na koniec tygodnia Odznakę Bohatera Tygodnia

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA DZIECKA W DOMU DO PEŁNIENIA ROLI BOHATERA TYGODNIA W PRZEDSZKOLU

 Każdy bohater tygodnia wraz z rodzicami przygotowuje w domu plakat, książeczkę w której umieszcza rysunki (w przypadku młodszych dzieci mogą to być kolorowanki, naklejki, zdjęcia itp. bierzemy pod uwagę tutaj możliwości dzieci) na wybrane tematy:

1. "Moja rodzina"

2. "W co lubię się bawić"

3. " Co najbardziej lubię robić"

4. "Mój dom"

5. "Moi przyjaciele" ( mogą to też być zwierzątka)

6. "Mój ulubiony kolor"

7. "Co lubię jeść"

8. "Gdy dorosnę to będę...."

ZALETY PROJEKTU 

— 

DZIECI:

1. Wzmocnienie poczucia własnej wartości u dziecka

2. Kształtowanie umiejętności dzielenia się swoimi zabawkami

3. Rozwijanie mowy – prezentacja siebie

4. Dziecko daje przykład dobrego i wzorowego przedszkolaka

5. Rozbudza pozytywne uczucia: radość, odpowiedzialność, 

6. Zdobywanie dodatkowej wiedzy

 
RODZICE:

1. Wspólne aktywne spędzenie czasu ze swoim dzieckiem

2. Poznanie grupy swojego dziecka, jak również roli jaką pełni w grupie

3. Możliwość obserwacji dziecka w trakcie zabaw z rówieśnikami

4. Rozwijanie współpracy z nauczycielem

5. Wzmacnianie swojego autorytetu u dziecka

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓWPrezydium RADY RODZICÓW informuje, że minimalna składka na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 wynosi:
- 220 zł -w przypadku jednego dziecka w naszej placówce,
- 154 zł - na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Wpłaty z tego tytułu prosimy kierować 
na konto Rady Rodziców 
jednorazowo za cały rok szkolny, bądź w dwóch ratach po 110 zł:

 - I wpłata do 15 listopada 2017r.
 - II wpłata do 30 kwietnia 2018r.

-----------------------------------------------------------------------------

KARTA DUŻEJ RODZINY
Informujemy, że zgodnie  z:

Uchwałą  Nr  XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

 w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki”

 naszym wychowankom, posiadającym Gminną Kartę Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% w opłacie za świadczenia naszej placówki  w zakresie przekraczającym podstawę programową.

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, pok. 20 (parter) lub wchodząc na stronę www.minskmazowiecki.pl


treść uchwały Rady Gminy oraz wniosek o przyznanie karty
dostępny pod adresem:


Uchwała.XI.73.15.2015-10-22.pdf


----------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA